Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CF-100

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es realitza mitjançant cartutxos fusibles cilíndrics de 10×38 tipus T-0.

A l’interior allotja una regleta tipus SERTSEM amb quatre borns d’entrada i sortida amb una admissió màxima de dos cables de 35 mm², més un o dos borns auxiliars opcionals de 2 cables de 16 mm² per a la instal·lació de presa de terra o doble nivell/flux.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

Disposa de dos borns per a la derivació o eixida a punt de llum d’admissió màxima 6 mm² cada un.

El concepte tradicional ha estat enriquit notablement en aquest model, bo i millorant-ne les característiques tècniques i afegint-hi la possibilitat de repartir la càrrega entre les fases mitjançant el seu cablatge amb terminals fast-on.

Grau de protecció: IP 44 amb AC001, IP 13 amb AC002, IK08, Doble Aïllament, Marcatge CE

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
CF-1003P + N2 X 35 mm²2 x 6 mm²050
CF-100-T3P + N + TIERRA2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50
CF-100-C3P + N + 2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 135 x 98 x 56 mm.
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP44 amb AC001 – IP13 amb AC002 segons norma EN 60529, IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Mesura de les línies de fugida i distàncies a l’aire UNE 20098-75
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.  Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt