Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CF-200 MAG

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es realitza mitjançant una base de magnetotèrmic.

Disposa de dos borns per a la derivació o sortida a punt de llum amb una admissió màxima de 6 mm2 cada un.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

A l’interior disposa de dos raïls DIN. Al superior allotja un magnetotèrmic i, a l’inferior, una regleta tipus SERTSEM proveïda de 4 borns d’entrada/sortida amb una admissió màxima de 2 cables de 16 mm2, cosa que dona la possibilitat de repartir la càrrega elèctrica entre les fases mitjançant el cablatge amb terminals fast-on.

Hi ha l’opció d’instal·lar una regleta DIN tipus SERTSEM proveïda de 3 borns auxiliars, amb una admissió màxima de 2x16mm2, per connectar la presa de terra i/o el doble nivell/flux.

Grau de protecció IP 44 Classe II, IK08, Doble Aïllament, Classe II, Marcat CE

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
CF-200 MAG3P + N2 X 16 mm²2 x 6 mm²020
CF-200 MAG-BAUX3P + N + 3 PAUX2 X 16 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²20

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 280x54x102
  • Tipus Protecció: Interruptor Magnetotèrmic
  • Grau Protecció: IP44 amb AC MEDIUM segons norma EN 60529, IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Doble aïllament
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt