Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CF-200 FR

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es realitza mitjançant una base per a fusibles cilíndrics de 10×38 tipus T-0 32A 500V.

A l’interior disposa de dos raïls DIN. Al superior allotja una base portafusibles i, a l’inferior, permet el muntatge d’un màxim de 4 borns d’entrada i sortida amb una admissió mínima de 2 cables de 1,5mm2 i màxima de 2 cables de 25 mm2.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

Hi ha l’opció d’instal·lar una regleta DIN tipus SERTSEM proveïda de 3 borns amb una admissió màxima de 2x16mm2 per connectar la presa de terra i el doble nivell/flux.

Grau de protecció IP44, IK08, Doble Aïllament, Classe II, Marcatge CE.

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
CF-200 FR3P + N25 mm²0025
CF-200 FR -BAUX3P + N + 3 PAUX25 mm²02 X 16 mm²25

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 280x54x62
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP44 amb AC MEDIUM segons norma EN 60529, IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Doble aïllament
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt